Actualitat

El futur prometedor del Marroc

Marruecos, un país que se encuentra en plena vía de desarrollo.

El Marroc, un país que es troba en plena via de desenvolupament.

A ITC creiem interessant endinsar-nos en aquells països que gràcies al seu treball i voluntat de progrés ofereixen al nostre teixit empresarial importants oportunitats comercials i de negoci. Aquest és el cas del Marroc, un país que es troba en plena via de desenvolupament i que ja apareix a la llista de les nacions del món amb el creixement econòmic més ràpid. És, segons la revista FDI Inteligence, el país africà amb més futur per darrera de Sud Àfrica. 

I aquesta evolució no és en va: moltes són les raons que fan del Marroc un destí clau per als negocis: la seva ubicació estratègica per el seu accés a Europa i la seva situació geogràfica que permet que actuï com a plataforma per arribar a altres mercats internacionals, especialment a l’Àfrica Septentrional i Occidental.

A continuació els hi detallem les fortaleses, els reptes, les oportunitats econòmiques, les pràctiques i consideracions a tenir en compte per tal que la seva entrada al Marroc esdevingui tranquil·la, estable i amb totes les garanties d’èxit.

Les fortaleses

El mercat marroquí està dotat d’un seguit de punts forts que fan atractiu un plantejament empresarial en aquest territori:

 • Una bona xarxa de comunicacions i connexions de transport global.
 • Acord de “cels oberts” amb la Unió Europea (UE) i vols de baix cost des de varis països europeus.
 • Un sector bancari i financer fort.
 • Costos laborals competitius.
 • Incentius fiscals: no hi ha restriccions al capital i ofereix facilitats en la repatriació dels guanys i els dividends.
 • Valorat amb puntuació alta en l’informe anual “Doing Business, Banc Mundial 2015”.

El reptes

Tot i les fortaleses, el Marroc té encara alguns desafiaments a resoldre:

 • Excés de burocràcia.
 • Mala aplicació de les legislacions.
 • Falsificació.
 • Corrupció. Ha obtingut una puntuació negativa en el baròmetre de corrupció global Corruption Perception Index.
 • la competència dels socis comercials de la Unió Europea i la creixent competència dels països de fora la Unió Europea.
 • Sensibilitat als preus del mercat i baix poder adquisitiu dels consumidors. 

Creixement potencial

El desenvolupament econòmic

El Marroc ha experimentat un notable progrés econòmic en els últims anys. Durant l’última dècada, el Marroc ha liberalitzat considerablement el seu règim comercial i ha reforçat el seu sector financer.

El producte interior brut (PIB) el 2011 va ser del 4,9%, el 2012 va baixar al 2,7%, va augmentar de nou a 4,4% el 2013 i va perdre dos punts al 2014. S’espera que el creixement del PIB per al 2015  augmenti a 4,9%.

L’agricultura continua sent una part important de l’economia. Dóna feina al voltant del 40% de la població i representa fins al 20% del PIB.

L’activitat industrial ha registrat un descens en els sectors tradicionals, com la mineria i la construcció, tot i que s’ha observat un augment en d’altres àrees com les indústries de fabricació d’automòbils, aeroespacial, química i processament d’aliments.

Acords de lliure comerç

El Maig de 2013 van iniciar-se les negociacions de lliure comerç entre el Marroc i la Unió Europea. Aquests acords incloïen àrees no cobertes en l’acord anterior com els serveis i la contractació pública i va tenir com efecte la simplificació dels procediments duaners i una millor protecció de les inversions.

Oportunitats comercials entre Catalunya i el Marroc

En general tots els productes catalans s’han guanyat una bona imatge en el territori marroquí, fet que permet que pràcticament tots els sectors del teixit empresarial català puguin d’establir-se amb èxit al Marroc.

Els sectors amb majors oportunitats comercials són aquells en els que intervé inversió pública finançada per bancs internacionals. Els concursos públics per a tractaments d’aigua o d’energies renovables són interessants, no únicament per a empreses grans que s’emporten la licitació sinó també per a petites i mitjanes empreses que poden convertir-se en subcontractades.

Encara que la competència és gran, altres sectors interessants pel mercat marroquí són els relacionats amb l’agricultura (sistemes d’irrigació, maquinària), la construcció i la fabricació de mobles.

En aquest article però, creiem que mereixen una especial atenció els sectors de l’energia, la seguretat, l’educació i la formació, la construcció i les infraestructures.

Energia

El Marroc té una ambiciosa estratègia per a desenvolupar fonts d’energia renovables: prendre consciència dels problemes ambientals i posar especial atenció en la necessitat de l’eficiència energètica. L’objectiu del Govern Marroquí per tant és evitar dependre a mitjà termini de les energies importades.

Aproximadament el 94% de les necessitats energètiques el 2011 van ser importades, la qual cosa planteja importants oportunitats empresarials en els següents sectors:

 • Energia renovable.
 • Eficiència energètica.
 • Exploració d’hidrocarburs.
 • El medi ambient, l’aigua i la gestió de residus.
 • L’exploració de petroli, el gas i els minerals.

Seguretat

La seguretat és una de les principals prioritats del Marroc. Alguns del projectes basats en infraestructura, esport i turisme són:

 • Seguretat contra incendis
 • Control i accés a les fronteres.
 • Equip de vigilància i detecció.
 • La tecnologia de la imatge en l’àrea policial.

Educació i formació

La demanda en educació i formació a tots els nivells per part del Marroc en vers als països europeus és important. La formació professional especialitzada en totes les industries creix i demana l’experiència de països amb més coneixements com Catalunya.

Les principals tasques a portar a terme són:

 • L’escolarització
 • La prestació d’idiomes
 • La creació d’aliances acadèmiques amb universitats.

Construcció i infraestructures 

El Marroc té previst posar en funcionament un gran nombre de projectes que poden esdevenir de gran importància per a les empreses catalanes especialitzades en aquests sectors:

 • Projectes d’infraestructura urbana i rural.
 • Construcció de noves autopistes, carreteres i ferrocarrils.
 • Programes de desenvolupament de transport urbà i nacional.
 • Millores en els ports i aeroports.
 • Construcció de noves ciutats i zones industrials.
 • Construcció d’instal·lacions d’oci, hotels i resorts. 

Consideracions per a les Start-up

Les empreses interessades en iniciar-se en el mercat marroquí, poden fer-ho a través de les següents vies:

 • Exportació directa.
 • Creació d’una empresa.
 • Nomenant un distribuïdor o un agent comercial comissionista.
 • Establint una Joint Venture o la fabricació sota una llicència o sota acords de subcontractació.

Com a especialistes en internacionalització aconsellem a les empreses interessades en comercialitzar en aquest territori, nomenar un representant local encara que la opció escollida sigui exportar de forma directa. 

Consideracions legals

Abans d’iniciar qualsevol activitat empresarial al Marroc cal buscar l’ajuda d’assessors fiscals i legals que ens ajudin a establir els acords més convenients per al negoci.

Contactar amb l’ADMI  (Agència Marroquí de Desenvolupament de l’ inversió) pot ser de gran ajuda a l’hora d’obtenir informació detallada de les regulacions en exportació pròpies del Marroc.

La propietat intel·lectual

Marques, dissenys, patents i drets d’autor són les principals formes de protecció de la propietat intel·lectual disponible per a empreses i particulars.

Al Marroc és essencial protegir una marca per tal d’evitar plagis. Les empreses poden sol·licitar la protecció a través de l’Oficina Marroquina de la Propietat Industrial i Comercial (OMPIC). Aquest organisme proporciona també informació detallada sobre la legislació que regula les patents, marques comercials i drets d’autor.

Normes i reglaments tècnics

Les empreses catalanes poden rebre informació sobre els reglaments tècnics a l’ Institut Marroquí de Normalització (IMANOR). 

Consideracions fiscals i duaneres

L’autoritat duanera marroquina és la responsable de regular totes les mercaderies importades al Marroc.

Les taxes d’impostos depenen de varis factors, entre ells el tipus de béns i el país d’origen.

Tots els productes importats han de ser declarats a les duanes tant si entren per carretera, aeri, marítim o per correu. La majoria dels productes es poden importar sense llicència d’importació.

Les importacions s’enfronten als següents gravàmens:

 • Aranzel duaner, un import que dependrà del producte a comercialitzar.
 • Impost d’importació parafiscal del 0,25%.
 • Impost al Valor Agregat (IVA) del 20%. A alguns productes i serveis se’ls hi aplica el 7% o el 14%. 

Documentació

En totes les activitats comercials practicades al Marroc, les empreses hauran de proporcionar els següents documents:

 • Factura d’embarcament (bill of landing).
 • Els documents d’importació o exportació.
 • Els certificats d’origen.
 • Certificat bancari per al despatx d’importacions duaner.
 • Llistat de la comanda (packing list).

Comportament empresarial

Les llengües oficials del Marroc són l’àrab i tamazight, però el llenguatge dels negocis és el francès. Encara que un nombre creixent de persones de negocis pot parlar i llegir el castellà o l’anglès, s’aconsella que la correspondència i la negociació es realitzi en francès.

Cal també tenir en compte no viatjar al Marroc per feina durant el Ramadà, que compren els mesos de juliol a agost .

Requisits d’entrada al Marroc

Es pot viatjar al Marroc sense visat durant un màxim de tres mesos. El passaport ha de ser vàlid per a l’estada prevista al país.

Qualsevol persona que desitgi treballar al Marroc necessitarà un visat de treball.

La pàgina oficial de serveis públics del govern Marroquí  http://www.service-public.ma/en/web/guest/home és una eina molt útil per obtenir més informació sobre aquesta i d’altres qüestions.

Font d’algunes dades de l’article: www.ukti.gov.uk